Mimořádné katecheze pro děti

Zpětná vazba

Pokud byste chtěli poskytnout tvůrcům zpětnou vazbu, můžete vyplnit tento dotazník.

Slavnost seslání ducha svatého

Milé děti, milí rodiče,

přesto, že už se můžeme vídat i v kostele, vítáme vás na těchto stránkách. Tuto neděli, slavností seslání Ducha svatého končí doba velikonoční, ve které jsme prožívali radot z Ježíšova vzkříšení.

Po tom, co Ježíš zemřel na kříži, se učedníci domnívali, že jej navždy ztratili. Byli smutní a báli se. Brzy se ale jejich strach proměnil v úžas a radost. Přesvědčili o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Pan Ježíš se svým učedníkům a mnoha dalším lidem mnohokrát zjevovil, aby je povzbuzoval a učil. Mnoha věcem učedníci dokázali porozumět právě až po jeho smrti a zmrtvýchvstání.

Pan Ježíš věděl, že od svých přátel brzy odejde podruhé do svého nebeského domova. Měl je rád a věděl, že pro ně Bůh přichystal velký úkol. Měli vyjít do celého světa a učit všechny lidi, co je Ježíš naučil a křtít je ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého.

Kdyby byl ježíš s nimi, jistě by to zvládli. Ale co budou dělat, až budou sami? Zvládnou to? Budou mít dost odvahy a síly? Budou vědět, co mají říkat? Budou jim jiní lidé jiných národů rozumět? Pan Ježíš jejich obavy znal a ještě před tím, než odešel z tohoto světa ke svému Otci, aby s ním usedl na Jeho tůnu, ujistil své učedníky, že bude stále s nimi, i když ho už nespatří a také slíbil, že pošle svého Svatého Ducha, aby s nimi zůstal napořád.

Co Pan Ježíš slíbí, to vždy splní. A tak deset dní po tom, co odešel k Otci, v den, kdy Židé slavili svátek Letnice, se učedníci shromáždili v domě, kde žili, spolu s Marií, Ježíšovou matkou a modlili se. Náhle se dům se zachvěl hukotem podobným prudkému větru a na hlavách se jim objevily ohnivé jazyky. Sestoupil na ně slíbený Duch svatý a proměnil je. Najednou měli moc dělat všechno to, co dělal Ježíš: uzdravovat nemocné, těšit smutné, vyprávět lidem o Boží lásce a předávat ji dál. Jestliže se dosud skrývali a byli naplněni strachem, najednou se se cítili silní, odvážní a plní radosti. Okamžitě vyšli mezi ven a všem začali vykládat o Ježíšovi a zvali všechny, aby se stali jeho následovníky. A představte si, rozuměli jim i lidé, mluvící jinými jazyky. Duch svatý tak působil a působí, že mnozí se rozhodli Ježíše následovat a nechali se pokřtít. Stali se tak součástí Církve, rodiny Ježíšových učedníků, křesťanů.

Dar Ducha svatého nesestoupil jen na Ježíšovy učedníky. Obdrželi jsme jej my všichni při křtu. Působí v každém z nás a v celé církvi. Pomohl Ježíšovým učedníkům a o pomoc jej můžeme žádat také my.

Ke shlédnutí pro děti tématicky pořad Ovečky na TV NOE: https://www.tvnoe.cz/porad/31557-ovecky-slavnost-seslani-ducha-svateho

Luštěnka

Svatý týden

Milé děti,

nadchází čas velikonoční, na který jsme se my křesťané těšili jako každý rok nejvíce. Velikonoce jsou totiž nejradostnější svátky, protože slavíme Vzkříšení Pána Ježíše. Slavíme radost z vědomí, že smrtí život nekončí a zároveň si připomínáme vděčnost Ježíši, který se za nás obětoval. Na umocnění naší radosti přichází s Velikonocemi letos zároveň také jaro. Příroda se probouzí a objevují se první jarní paprsky slunce, tráva se začíná zelenat, květy rozpukají v rozmanitých barvách a mláďátka slepiček, oveček a všech ostatních zvířátek teď budeme potkávat na každém kroku.

Květná neděle

Dnes na Květnou neděli se setkává doba postní s dobou velikonoční. Začíná tak Svatý týden, v němž se staly nejvýznamnější události, které si teď společně budeme připomínat a znovu je prožívat.

Příloha č. 1

Začněme poslechem příběhu o tom, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma:

Pro lepší představu si můžeš vybarvit obrázek jeruzalémských obyvatel vítajících Ježíše na oslíku a projít bludiště.

Příloha č. 2

Poslechněte si o tom, jak Ježíš vyhnal prodavače z chrámu.

Pondělí Svatého týdne

Zopakujme si, jaké je nejdůležitější přikázání.

Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne

Dozvíme se, jak byl Ježíš pomazán olejem.

Velikonoční triduum

Dny svatého týdne od večera Zeleného čtvrtku do neděle Zmrtvýchvstání se nazývá velikonoční triduum neboli doba tří dnů.

Každý z těchto dnů má svůj zvláštní význam a vlastní obřady.

Zelený čtvrtek

Ježíš slavil se svými učedníky poslední večeři. Posloužil učedníkům tím, že jim umyl nohy a po večeři vzal chléb, rozlámal jej a rozdal učedníkům. Pokaždé, když se to v kostele děje na jeho památku, věříme, že Ježíš je uprostřed nás.

I vy můžete na památku upéct třeba chléb, uvařit si špenát nebo polévku z medvědího česneku a přečíst si z Bible příběh o Poslední večeři. Napadne Vás, čím ještě byste si mohli připomenout události Zeleného čtvrtku?


Velký pátek

Ježíš šel křížovou cestu, byl přibit na kříž a zemřel. Jeho tělo položili do hrobu.

I vy si můžete projít křížovou cestu v kostele nebo v přírodě. Snažte se být celý den potichu a říkat si jen to nejnutnější. Velký pátek je postní den! Zvládneš nejíst sladkosti nebo si odepřít něco jiného, co máš rád/a?


Bílá sobota a Neděle zmrtvýchvstání

Ježíš vstal z mrtvých. V neděli ráno našly ženy prázdný hrob a vzkříšený Ježíš se pak ukázal, nejprve jim a pak svým učedníkům.

Příloha č. 3

Vyrobte si vlastní velikonoční svíci. Přečtěte si příběh z Bible o Ježíšově vzkříšení. Komu z Vás se nepodaří zajít do kostela v sobotu večer nebo v neděli ráno, podívejte se na přenos na TV Noe nebo jiných kanálech.

Holky si připraví nabarvená vajíčka a kluci upletou a nazdobí své pomlázky.

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Velikonoční pondělí je spíše dnem lidových než křesťanských zvyků. Pokud nebudete moct zajít na koledu ke svým kamarádům a známým, zkuste jim alespoň na dálku zatelefonovat nebo použít jednu z mnoha možností videohovoru. Vypravte se na procházku do rozkvetlé přírody. A nezapomeňte že Velikonoce trvají ještě 50 dnů, po které stále můžeme slavit. Milé děti, přejeme krásné prožití velikonočních svátků Vám všem a také Vašim rodinám a blízkým.

Materiály pro katechezi byly převzaty z webu KDC Brno a deti.vira.cz

Postní doba

6. neděle postní
Milé děti,

dnes, na Květnou neděli, vás s končící postní dobou, naposledy vítáme ve ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA. Co nás čeká? Podíváme se na video, zopakujeme si, co všechno jsme se naučili, dokončíme stavbu domu a nakonec se můžete těšit na jedno překvapení.

Tak jdeme na to. Pamatujete si jaké byly na tento týden zadané úkoly? Magdalenka a Terezka Kvaltinovy je krásně nejen shrnuly, ale hlavně také bezvadně vypracovaly. Pojďme se na to společně podívat.

Vzpomenete si, proč jsme začali v postní době navštěvovat ŠKOLU SVATÉHO JOSEFA? Cílem bylo to, abychom tohoto světce více poznali a také se od něj něčemu naučili. Dovolte mi tedy, prosím, malé shrnutí.

Během uplynulých týdnů jsme zjistili, že svatý Josef byl manželem Panny Marie a pěstounem Ježíše. Víme, že byl hlavou, oporou a ochráncem celé Svaté rodiny. Bůh prostřednictvím anděla svěřoval svatému Josefovi velké a nelehké úkoly a ten je vždy s důvěrou plnil. Pochopili jsme, že Svatý Josef byl velmi skromným a pokorným člověkem, přestože byl vlastně velkým hrdinou. Povoláním byl svatý Josef tesař a svému řemeslu vyučoval také Ježíše. My také už něco víme o tesařském řemeslu. Naučili jsme se, že patron znamená ochránce a že svatý Josef je patronem všech tesařů, truhlářů, manželů, pannen i křesťanských rodin nebo vychovatelů. Pevnou oporou byl svatý Josef proto, protože sám svůj život postavil na tom nejlepším základu – na Bohu.

Ve škole svatého Josefa jsme se učili ale také sami o sobě a o našem okolí. Zjišťovali jsme, jaké povolání či řemeslo živilo naše předky, poznávali jsme nářadí a dílny, zkoumali dřevěné předměty doma, dřeviny v přírodě a vyráběli jsme ze dřeva. Slavili jsme svátek svatého Josefa , gratulovali našim známým Josefům a Pepíkům, ke svatému Josefovi jsme se modlili nakonec jsme hledali, zda se v Bibli mluví ještě o jiném Josefovi.

Když jsme se teď společně ohlédli, mylím, že jsme dokázali udělat kus práce. Co myslíte vy?

Víte, co ale v tom shrnutí chybělo? Správně, chyběla tam stavba našich domů. Ty se měnily a rostly s každou další hotovou prací a splněným úkolem. Možná jsme ve stavbě každý jinak daleko, ale to vlastně vůbec nevadí. Dnes máme všichni možnost stavbu dokončit. Můžete dovybarvovat, dostavět, dolepit, ....

A co dál? Dům si dozdobte. Do domečku můžete vložit citát z Bible, obrázek svatého Josefa, vaší rodiny, ......

Biblické citáty
 • „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“
 • „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás.“ Jan 13,34
 • „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
 • „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20
 • „Pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Jan 20,21
 • „Pokoj tomuto domu.“ Lk 10,5
Inspirace pro dozdobení

Ti z vás, kteří už do školy chodí, chodili nebo mají školou povinné sourozence, víte, že každá škola jednou skončí. Teď a tady končí taky naše škola. Nezbývá, než vám všem poděkovat za práci, snahu, úsilí a vytrvalost, pogratulovat k nově nabytým vědomostem, dovednostem a možná i získaným milostem a předat vysvědčení.

Vysvědčení

TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTĚ

5. neděle postní
Milé děti,

vítáme vás ve ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA. Minulý týden jsme si zopakovali co všechno už jsme se stihli naučit. Pamatujete? Nebylo toho vůbec málo. Opakovali jsme, koukli jsme k Madlence a Matýskovi Čvandovým, do rodiny Jelínkových a navrch jsme dostali další hromadu úkolů.

Tento týden jsme měli zjistit, kdy má svatý Josef svátek. Měli jsme popřát některému Josefovi, kterého známe a pomodlit se za něj a za všechny živé i zemřelé Josefy. Kromě oslav svátku svatého Josefa jsme se mohli pokusit převyprávět příběh svatého Josefa a popřemýšlet o tom jestli a proč je svatý Josef hrdinou.

Zadaných úkolů bylo hodně. Rádi bychom vás teď pozvali, ke shlédnutí videa, které pro nás připravila rodina Ryšavých. Pojďme se tedy společně podívat, jak pro nás namalovali a převyprávěli příběh svatého Josefa.

V příběhu jsme viděli, jak svatý Josef dokázal plnit úkoly, které od Boha dostával. Byly to úkoly velké a nesnadné. Poslechnout Boží vůli, kterou mu zjevil anděl, často znamenalo rychle opustit všechno, co znal a vydat se do neznáma. Ukazuje nám to, že svatý Josef Bohu věřil a na Boha spoléhal.

Každý z nás jistě zná nějakého hrdinu. Hrdinou bychom nazvali člověka, který je jiný, než ostatní. Má zvláštní schopnosti, zvláštní poslání. A co svatý Josef? Úspěšně plnil těžké úkoly, ochraňoval ostatní, měl správný úsudek a přitom netoužil po slávě a uznání. Nejsou to vlastnosti hrdiny? Co říkáte? Pojďme se podívat co nám k tomu poví Pavlík Röder.

Děkujeme Pavlíkovi i Ryšavým za krásná videa. Nesmíme ale zapomenout ještě na poslední část zadaných úkolů, která se týkala svátku svatého Josefa. Ten jsme slavili v pátek 19. března. Možná jste se ke svatému Josefovi srodiči pomodlili, možná jste dokonce potěšili nějakého známého Josefa, Pepu přáním k svátku a obdarovali jste jej třeba malým dárečkem, obrázkem nebo básničkou podle toho, co kdo umíte a máte rádi. Moc pěkný dárek pro všechny Josefy a Pepíky k svátku připravil Pavlík Röder. Mrkněte na to.


Domečky, které po vzoru svatého Josefa stavíme, postupně rostou a možná, že povyrostly také za minulý týden, splněním zadaných úkolů.

Úkoly pro tento týden
 1. Najděte a pomodlete se modlitbu (nebo písničku) ke svatému Josefovi.
 2. Zamyslete se. Znáte z Bible jiného Josefa?
 3. Svatý Josef uměl mnoho věcí vyrobil. Zkuste sami vyrobit nějakou jarní ozdobu nebo dárek ze dřeva (větvičky, párátka, kolíčky, dřívka od nanuků, .....)
Další aktivity
Kvíz : Na fotografii vidíte svatého Josefa. Poznáte, co má v ruce a proč?

Omalovánka

4. neděle postní
Ahoj děti,

vítáme vás dnes, 4. neděli postní ve ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA. Protože už se zde nějakou dobu scházíme, pojďme si na začátek zopakovat, co všechno jsme se už naučili.

O svatém Josefovi už víme, že byl manželem Panny Marie a pěstounem Ježíše. Když byl Ježíš dítětem, svatý Josef o něj pečoval, Ježíše chránil, vychovával a učil jej svému řemeslu. Naučili jsme se, že svatý Josef byl tesařem. Poznávali jsme, co všechno povolání tesaře obnášelo a obnáší a teď už víme, s jakým materiálem a nářadím tesař pracuje. Zjistili jsme, co znamená, když je někdo patronem. Patron je ochránce a svatý Josef je patronem, tedy ochráncem, všech tesařů, truhlářů, manželů, pannen i křesťanských rodin nebo vychovatelů, je také vzýván jako přímluvce za šťastnou smrt.

Ve škole svatého Josefa jsme kromě poznávání svatého Josefa pátrali také po povolání našich předků, zkoumali nářadí a dílničky našich rodičů a prarodičů, prohlíželi dřevěné předměty doma a při procházkách rozlišovali stromy v přírodě. Také jsme se snažili napodobit svatého Josefa. Měli jsme za úkol někomu pomoci a nechlubit se tím. S každým splněným úkolem se nám pak daří pokračovat ve stavbách našich domů.

Zdá se vám, že už jsme toho zvládli hodně? A to si představte, že nás ještě něco nového čeká. V následujícím týdnu nás čeká objevování svatého Josefa jako hrdiny. Jak se pozná takový hrdina? Jaké má vlastnosti? Byl svatý Josef hrdinou?Je to hodně otázek. Na odpovědi ještě chvíli počkáme.

Zatím se pojďme podívat na to, jak se dařilo Madlence a Matýskovi Čvandovým poprat se s úkoly.

Dnes nás ale čeká ještě jedno video. V něm nám rodina Jelínkových prozradí, jak si poradili minulý týden, ale kromě toho uslyšíme také část úkolů pro týden příští. Tak pozorně poslouchejte :D

Máme velkou radost, že se vám plnění úkolů tak krásně daří. A musíme říct, že je moc pěkné zase vás vidět.

Úkoly pro tento týden
 1. Zjistěte, kdy má sv. Josef svátek.
 2. Zkuste si vzpomenout, kdo z kamarádů nebo z rodiny se jmenuje Josef. Popřejte mu k svátku a pomodlete se za něho.
 3. Pomodlete se za všechny živé i zemřelé Josefy.
 4. Dokážete odvyprávět příběh svatého Josefa?
 5. Zkuste přijít na to, proč byl svatý Josef hrdina. - pomoci vám může obrázek z časopisu DUHA, který najdete pod tímto textem.
Další aktivity
 • svatý Josef - NENÁPADNÝ HRDINA (převzato z aktuálního časopisu DUHA)

 • kvíz: která ze soch v našem kostele představuje svatého Josefa?
  Sochy
 • A víte? že dnešní neděle nese název RADOSTNÁ?
  Písnička pro nejmenší - KDYŽ MÁŠ RADOST
3. neděle postní
Ahoj děti,

již 3. neděli Vás vítáme v naší Škole sv. Josefa. Co jsme se zatím naučili? No, je toho celkem dost. Zjistili jsme, jaké povolání měl sv. Josef a jaká povolání vykonávali naši rodiče a prarodiče.

Minulý týden jsme měli za úkol zjistit, jakou práci dělá tesař a jaké používá nářadí a také některá nářadí pojmenovat. Třeba ta, která jsme viděli při návštěvě dílny.

A také jsme měli zjistit, co znamená, když je někdo „patron“ a čeho je patronem sv. Josef.

Zvládli jste všechny úkoly a postavili si další část domu? Pojďte se s námi podívat, jak jsme to zvládli my.

Úkoly pro tento týden
 1. Zjisti, co všechno je doma ze dřeva a z jakého druhu.
 2. Sv. Josef znal jako tesař určitě různé druhy stromů. Zkus na procházce poznat stromy podle kůry, kmenu a větví.
 3. Sv. Josef se nechválil tím, kolik toho uměl a udělal. Tajně doma někomu pomoz a nechlub se tím.

Hodně sil do plnění úkolů nového postního týdne.

2. neděle postní
Milé děti,

vítáme vás dnes, 2. neděli postní ve ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA, ve které se učíme od svatého Josefa, ale také vzájemně jeden od druhého.

Během uplynulého týdne jsme měli možnost ve svých rodinách splnit 2 úkoly. Začali jsme společně poznávat svatého Josefa a možná také naše vlastní kořeny. Jak se vám plnění úkolu líbilo a jak se vám dařilo? Zjistili jste něco nového nebo něco, co vás překvapilo? Začali jste se stavbou domu? Nebo zatím váháte jestli do toho jít?

Zdá se vám, že se vás moc ptám? Pojďte, přijměte pozvání k tomu, abyste se podívali, jak se dařilo nám. Spolu s našimi dětmi jsme pro vás natočili krátké video. Povíme vám v něm, jak se nám dařilo, uvidíte jak vypadá "stavba" našeho domu a pokud budete při sledování videa pozorně poslouchat, jistě si zapamatujete také nové úkoly pro příští týden.

Viděli jste náš domeček? U nás doma za každý splněný úkol vybarvíme jeden trám. Jsme ale moc zvědaví, jak to vypadá u vás. Pochlubíte se? Velmi se těšíme, že nám napíšete nebo také natočíte krátké video o tom, jak se vám daří plnit úkoly. Budeme moc rádi, když pošlete také fotografii vašich domečků či splněných úkolů. Rádi vaše obrázky a videa zveřejníme i na těchto stránkách.

Pište na katecheze.kurim@seznam.cz.

Z minulé neděle už víme, že svatý Josef byl tesař. V povídání Jany z minulého týdne jsme se dozvěděli také, že tesař v oné dávné době domy nejen stavěl, ale také navrhoval a vyráběl do nich nábytek. Pojďme zjistit také něco nového o tom, CO UMÍ SVATÝ JOSEF A CO UMÍM JÁ

Úkoly pro tento týden
 1. Zjisti, jaké nářadí používá tesař. Pojmenuj různé druhy nářadí, které máte doma. S úkolem ti může pomoci obrázek níže.
 2. Podívej se s rodiči k nějakému řemeslníkovi do dílny nebo popros tatínka (dědečka), ať ti ukáže svou dílnu.
 3. Zjisti, co znamená slovo „patron“ a koho je sv. Josef patronem.
Další aktivity
1. neděle postní
Milé děti,

tento týden, na popeleční středu, jsme společně vstoupili do postní doby. Postní doba trvá 40 dní a je určena k tomu, abychom si uklidili ve svých srdcích a abychom se učili více naslouchat tomu, co nám Pán Bůh chce říct, co nás chce naučit.

Když se řekne půst, možná vás napadne méně jíst. To ale zdaleka nemusí být všechno. Postit se může znamenat také odříct si něco, co mám rád. Hrát méně na počítači, odložit telefon, tablet, méně koukat na televizi.

Postní doba ale nemůže být pouze o zákazech a omezeních. V některých činnostech bychom měli, právě naopak, pořádně zabrat. Můžeme více snažit dělat dobré skutky. Rozhlédněte se kolem sebe. Mockrát za den uvidíte příležitost, jak někomu pomoci. Rodičům, sourozencům, spolužákům. Někdy je pomocí i úsměv a milé slovo. Další způsob, jak prožívat půst je snaha více se s ostatními dělit. O sladkosti, hračky ale i o vlastní radost a nebo o dobrou radu.

V postní době se můžeme také snažit být více s Pánem Ježíšem. Více se modlit a číst Boží slovo v Bibli. Můžeme se také učit a poznávat nové věci, které nám budou pomáhat a ukazovat správnou cestu za Ježíšem. Takovou cestu nám mohou svým životem ukazovat svatí.

Pokud máte zájem jít touto cestou a poznat světce, který nám může být velkým vzorem,
dejte se spolu s námi

Do školy sv. Josefa

Proč právě sv. Josef?

Svatého Josefa vybral papež František a věnuje mu celý rok 2021. Svatý otec si přeje, abychom tohoto světce lépe poznávali, abychom se od něj učili a nechali vést v každodenních situacích.

Jako učni u svého mistra se budeme také my učit u sv. Josefa jeho přístupu k lidem, k práci, životu a také jeho oddanosti Bohu. Pokusíme se také společně „budovat dřevěný dům.“ Dům pro nás, pro rodinu, farnost či celé město.

U domu jsou důležité pevné základy

Svatý Josef byl manželem Panny Marie a pěstounem Ježíše. Byl pevnou oporou a ochráncem Svaté Rodiny. Pevnou oporou mohl své rodině být proto, protože svůj život sám postavil na tom nejlepším základu – na Bohu. Sloužil Bohu věrně celý svůj život. Proto mu také Bůh svěřil výchovu svého syna Ježíše. Také Ježíš sám je pevný jako skála, když na poušti nepodléhá pokušení a zůstává věrný svému poslání. Ježíš je skála, na které my všichni můžeme stavět. Na něm můžeme stavět "domy" svých životů.

Stavba domu

Jak už víte, budete stavět dům. Vaše stavba poroste podle toho, jak se vám podaří plnit zadané úkoly. Nové úkoly naleznete každou neděli na těchto stránkách a za každý splněný úkol se ve stavbě posunete o kousek dál. Úkoly nás budou seznamovat se svatým Josefem, budou obracet naši pozornost k nejbližším, k Pánu Bohu, do našich srdcí, ale také nás naučí novým praktickým dovednostem.

Domečky můžete stavět dle předloh, které najdete níže. Pokud budete mít chuť postit se do jiné stavby, směle do toho. Jen nezapomeňte, že dům musí růst postupně :D

Inspirace pro tvorbu domů

Dům s postupným vybarvováním (po splnění úkolu vymalujete jeden trám), nalepíte dřívko od nanuku, ...). Pod fotografie naleznete k vytištění a vybarvení obrys domu s pevnými kamennými základy.

Zobrazit v pdf - OBRYS DOMU K VYTIŠTĚNÍ

Dům s přibývajícími kolíčkovými trámy. Po splnění úkolu přidáte nový trám.

Úkoly pro tento týden
 1. Zjistěte, jaké povolání vykonával svatý Josef a co toto povolání obnášelo.
 2. Jeho zadání (i odpověď na 1. úkol) najdete v této nahrávce:

Další aktivity

Vánoční doba

Tři králové

Milé děti, dnes nám do betléma doputují tři králové. Putují již řadu dní. Pojďte si poslechnout, jak to s tou jejich cestou bylo.

Poslechni si příběh:
Štědrý den

Milé děti, konečně jsme se dočkali. Stromeček svítí a do jesliček v Betlémě Marie položila děťátko. Malého Ježíška. K betlému přišlo mnoho lidí, aby se mu poklonili a předali své dary. pojďte si poslechnout příběh o ovečce, která si pro Ježíška také připravila krásný dárek.

Poslechni si příběh:

Ovečka darovala Ježíškovi vzácný dar. Byl její dar pro Ježíška užitečný? Čím?


Všimli jste si na první fotografii, kdo v dáli míří k Betlému, aby se Ježíškovi poklonil?

Správně, jsou to:

Ale ti mají před sebou ještě kousek cesty.

Adventní doba

Zatím se nemůžeme ve větším počtu setkávat při slavení nedělních mší. Pokud ale také chcete s Marií a Josefem putovat z Nazareta do Betléma, budeme rádi, když se k nám připojíte.

Každou adventní neděli bude pro vás na těchto stránkách připravený nový příběh, ve kterém se posuneme vždy o kousek blíže k Betlému. Kromě povídání se můžete těšit také na jiná malá překvapení. Těšíme se na setkání Jana, Eva, Anička.

4. neděle adventní

Na věnci adventním čtyři svíčky hoří, čtyři dny zbývají, než se narodí. Milé děti, aby vám tento čas rychleji plynul, máme pro vás další část příběhu. Tentokrát bude největším hrdinou Mariin oslík.

Poslechni si adventní příběh:
nejen pro starší děti čtení na zamyšlení
3. neděle adventní

Milé děti, na adventním věnci se nám rozhořela další svíce a my můžeme slavit 3. adventní neděli. Poutníci na cestě do Betléma se opět posunuli o další kus cesty a tentokrát je na cestě čekalo strádání, ze kterého jim pomohla nečekaná přítelkyně, jedlička.

Jakou roli sehrála v jejich příběhu? A jak bude putování Marie, Josefa a oslíka pokračovat? Poslechněte si vše v dalším příběhu.

Poslechni si adventní příběh:

I tentokrát jsme si pro vás připravili několik úkolů.

Mladší děti

Bludiště

Starší děti
Mučednický příběh sv. Lucie.

Hra

2. neděle adventní

Milé děti, na adventním svícnu nám hoří 2 svíce a to znamená, že dnes společně slavíme druhou nedělí adventní. Už podruhé se setkáváme, abychom spolu s Marií, Josefem a oslíkem putovali k Betlému.

Na cestě, kterou jsme pro vás postavily v našem kostele a který můžete na fotografiích sledovat, jsou naši poutníci již o kus dál. Aby lépe viděli na cestu, na nebi se jim postupně rozsvěcují hvězdy.

Pojďte si tedy spolu s námi poslechnout druhý adventní příběh.

Poslechni si adventní příběh:
Sv. Mikuláš

Milé děti, svatého Mikuláše už jistě všichni znáte. Když se řekne "svatý Mikuláš," každý si jistě vybaví muže s bílými vousy, biskupskou mitrou, berlou a dlouhým pláštěm, jak rozdává dárky dětem. Je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých.

Svatý Mikuláš byl biskupem ve městě Myra. Přesto, že žil už před dávnými časy, může být svou každodenní laskavostí, dobrotou a štědrostí vzorem také nám všem. Jeho příklad nás učí nehledět jen na sebe a svá přání, ale vidět kolem sebe také lidi slabší, nemocné, osamělé, lidi v nouzi, zkrátka ty, kteří potřebují pomoc.

Svatý Mikuláš má svátek v neděli 6. prosince. Některé z vás ale možná navštíví už v sobotu večer ve vašich domovech. Zazpíváte mu písničku, možná povíte básničku a svatý Mikuláš vás jistě odmění nějakou drobností.

Věřím, že vás jeho návštěva i dáreček potěší. Také vy se můžete stát na chvíli takovým Mikulášem. Stačí někoho ze svého okolí potěšit. Zkusíte to?

Pokud budete mít náladu, nabízíme ještě pár aktivit, ve kterých sv. Mikuláše lépe poznáte.

Mladší děti

Legenda o sv. Mikulášovi (převzato ze stánek www.deti.vira.cz)

Starší děti

Dopis k zamyšlení (převzato z aktuálního čísla časopisu DUHA)

Písnička (převzato z aktuálního čísla časopisu DUHA)

Zde nabízíme odkaz na pěkný pořad České televize o postavě svatého Mikuláše a tradicích, které jsou se slavením jeho svátku spojené: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400001-mikulas/.

1. neděle adventní

Úkol pro tento týden: prohlédni si adventní kalendář. Můžeš si jej nechat vytisknout. Kalendář můžeš mít barevný, ale najdeš zde i verzi k vymalování. Podaří se ti během týdne splnit některý z úkolů, který je v kalendáři pro tebe připravený?

Poslechni si adventní příběh: